עלון כסליו - הגשת חומרים עד 6/12

העלון הישובי • כניסות

חומרים יש לשלוח לכתובת - alonteneomarim@gmail.comעד לתאריך המצויין.

file 8535